YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

ARBETSMARKNADEN

Var finns jobben?

BYGGNADSVÅRDARE:
Sverige har genom att ansluta sig till Granadakonventionen förbundit sig att stärka skyddet för det europeiska kulturarvet. Medlemsländerna ska enligt konventionen sörja för att det utbildas
arkitekter, stadsplanerare, hantverkare och experter som kan svara för att bevara och restaurera arkitektoniska värden. Kunskap om det historiska hantverket skapar oanade möjligheter för framtiden.
En hantverkares kompetens inom kulturmiljövården är högt efterfrågad och jobben finns hos konsultföretag, entreprenörer, kommuner men även hos statliga organisationer som exempelvis länsmuseer och länsstyrelser. Skansen i Stockholm, Gunnebo Slott utanför Mölndal, Jamtli i Östersund, Skärgårdsstiftelsen och alla företag inom specialsnickerier så som Gamla stans kulturbygg, Kompetens i trä, Kulturarvet med flera är alla potentiella arbetsplatser.

MÖBELSNICKARE:
Det råder idag och under lång tid framöver brist på välutbildade hantverkare inom möbelsnickeri. Samhällets krav på hållbarhet och
kvalitet ökar hela tiden vilket gör att branschens efterfrågan på utbildad och kompetent personal också ökar.
En möbelsnickares kompetens är högt efterfrågad och jobben finns hos konsultföretag, entreprenörer, småföretagare men även hos större snickeriföretag och möbelindustrier. Exempel på yrkesroller är t rappsnickare, museietekniker, utställningsbyggare, scenbyggare och industrisnickare.