YRKESHÖGSKOLAN HÖGA KUSTEN

En ung man sitter och ser fundersam ut vid en dator.

PERSONUPPGIFTER OCH ALLMÄN HANDLING

Vid kontakt med oss blir dina frågor och våra svar oftast en allmän handling och i de flesta fall möjliga för andra att begära ut och läsa.

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en person som är i livet såsom uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser och fotografier.

Yrkeshögskolan Höga Kusten som enhet inom Kramfors Kommun följer dataskyddsförordningen vid sin hantering av personuppgifter, vårt ansvar omfattar även våra studenters hantering av personuppgifter vid studentarbeten. Vid kontakt med oss kommer vi i många fall att behöva hantera dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig. Vi gör detta med stöd av lagstiftningen för myndigheter och speciallagstiftningen för yrkeshögskolan. (Lag (2009:128 19 a §) om yrkeshögskolan) (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009128-om-yrkeshogskolan_sfs-2009-128 )

Det ska alltid finnas en laglig grund för all hantering av dina personuppgifter. De
vanligaste lagliga grunderna som Yrkeshögskolan följer är:

  • Att behandlingen är nödvändig för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning som till exempel att examinera studenter.

Mera info finns att läsa på Kramfors Kommuns webplats
(länk till https://www.kramfors.se/kommun–demokrati/dina-personuppgifter.html